Servisní podmínky

Servisní podmínky Elektro-motory s.r.o.

Tyto Servisní podmínky (dále jen „podmínky“) upravují právní vztahy společnost Elektro-motory s.r.o. a objednatele vznikající z objednávky oprav elektromotorů, elektrického nářadí (dále jen „opravárenské práce“ nebo „servis“). Tyto podmínky platí i pro práce související se servisem, jako je např. přezkoušení výrobku nebo předběžná kalkulace nákladů servisu.

Provozovatelem výše uvedených webových stránek je společnost Elektro-motory s.r.o.:

Kontaktní údaje

Název:  Elektro-motory s.r.o.

Sídlo: Horní Sloupnice 17, 565 53 Sloupnice
IČ: 07739109 DIČ: CZ07739109

 Společnost je zapsaná v obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 43030(dále jen „Prodávající)

Bankovní spojení:

CZK – MONETA Money Bank, a.s.

Číslo účtu:  227688911 / 0600

Název banky: MONETA Money Bank, a.s.
Adresa banky: Vyskočilova 1422 / la, 140 28 Praha 4 - Michle

EUR – Fio banka, a.s. (Slovensko a jiné zahraniční platby)

Číslo účtu:  2001555429 / 2010


Název banky: Fio banka, a.s.
Adresa banky: V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1

CZ3720100000002001555429 / 0600;     BIC kód SWIFT: FIOBCZPPXXX

Telefon: +420 465 549 150
Email: milan@elektro-motory.cz
Kontaktní adresa: Horní Sloupnice 17, 565 53 Sloupnice

Provozní doba: Po. - Čt. 7:00 – 16:00, Pa. 7:00 –15:00 So.-Ne., na tel. 731 106 559

.Objednatelem opravárenských prací může být jak podnikatel, tak spotřebitel. Spotřebitelem je objednatel fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále také jen „objednatel - spotřebitel“). Podnikatelem je osoba, která není spotřebitelem. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (dále jen „podnikatelská činnost“). Podnikatelem se pro účely těchto podmínek rozumí také osoba, u které je při objednání opravárenských prací z okolností zřejmé, nebo posléze vyjde najevo, že předmětné nářadí, elektromotor používá, byť částečně, pro výkon své podnikatelské činnosti nebo podnikatelské činnosti třetích osob.

.Tyto podmínky se vztahují na veškeré opravárenské práce provedené společnosti Elektro-motory s.r.o. a jsou součástí všech smluv, které společnosti Elektro-motory s.r.o. a objednatel v souvislosti s objednávkou servisu uzavřou. Upravuje-li taková písemná smlouva určitou otázku odchylně, má přednost úprava ve smlouvě. Objednávkou servisu dochází k akceptaci těchto podmínek a výslovně se stanoví, že provedení servisu neznamená akceptaci všeobecných obchodních podmínek objednatele.

.Práva, která náležejí společnosti Elektro-motory s.r.o. nebo objednateli – spotřebiteli podle zákonných předpisů nebo v souladu s jinými dohodami nad rámec těchto podmínek, zůstávají nedotčena.

.Nabídka služeb Seifert uveřejněná zejména v rámci webových stránek www.elektro-motory.cz, či jinak obdobně na internetu, je pouze informativního charakteru a není pro společnosti Elektro-motory s.r.o. závazná, tj. nepředstavuje nabídku na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku a Seifert není povinen uzavřít smlouvu ohledně nabízeného plnění. Nabídka služeb je pouhou výzvou k podání smluvní nabídky objednatelem (tj. výzvou k podání objednávky).

.Tyto podmínky se vztahují na servis zboží zakoupeného a zaslaného k servisu v rámci České republiky.

.1.) Sdělení před uzavřením smlouvy

.Společnost Elektro-motory s.r.o. sděluje, že a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (tj. použití telefonického a internetového připojení je zpoplatněno dle podmínek sjednaných mezi objednatelem a jeho operátorem; si za použití těchto prostředků neúčtuje žádné další poplatky);

.požaduje úhradu ceny za opravárenské práce před převzetím plnění objednatelem od společnosti Elektro-motory s.r.o., příp. může před započetím servisu požadovat uhrazení zálohy, je-li servis uzpůsoben specifickým požadavkům objednatele;

.neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění. Pokud takové smlouvy zprostředkovává, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sděluje poskytovatel daného plnění, včetně údajů o ceně, nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná;

.ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném společnosti Elektro-motory s.r.o. uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady, osobní odběr je možný na provozovně společnosti Elektro-motory s.r.o.,Horní Sloupnice 17, 565 53 Sloupnice;

.v případě, že objednatel je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů od dne následujícího po dni převzetí plnění společnosti Elektro-motory s.r.o. (bližší podmínky k postupu při odstoupení viz podmínek níže);

.v souladu s § 1837 občanského zákoníku však objednatel – spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy mj. v těchto případech:

.-společnosti Elektro-motory s.r.o. s předchozím výslovným souhlasem objednatele splní své povinnosti dle smlouvy před uplynutím lhůty k odstoupení,

.-bylo dodáno zboží, které bylo upraveno dle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

.-bylo dodáno zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím,

.-oprava nebo údržba byla provedena v místě určením spotřebitelem na jeho žádost.

.-v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

.-spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;

.-příslušný daňový doklad bude uložen v elektronickém archivuspolečnosti Elektro-motory s.r.o.

.-v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit u společnosti Elektro-motory s.r.o., příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru (bližší informace viz podmínek níže).

.2.)Způsoby objednání servisu a uzavření smlouvy

.2.a) Objednatel si objednává opravárenské práce vyplněním formuláře a zadáním objednávky:

. • prostřednictvím webových stránek www.elektro-motory.cz, nebo • telefonicky na čísle 465 549 150, nebo • zasláním vyplněného formuláře spolu s předmětným výrobkem poštou na adresu Elektro-motory s.r.o., Horní Sloupnice 17, 565 53 Sloupnice.

.Objednávkou objednatel předkládá společnosti Elektro-motory s.r.o. nabídku k uzavření smlouvy.

.Smlouva na opravárenské práce (dále také jen „smlouva“ nebo „smlouva o dílo“) je uzavřena okamžikem odeslání písemného potvrzení objednávky ze strany společnosti Elektro-motory s.r.o. na emailovou adresu objednatele uvedenou v objednávce opravy nebo okamžikem zahájením opravy zboží, které bylo zasláno spolu s příslušnou objednávkou k opravě prostřednictvím klasické pošty. Pouhé potvrzení o doručení objednávky opravy není přijetím nabídky objednatele. Slouží pouze jako informace objednateli, že společnost Elektro-motory s.r.o. obdržel objednávku opravy .

.Ke zboží zaslanému bez řádně vyplněné objednávky obdržel objednávku opravy zpracuje cenovou nabídku opravy nebo zboží může zaslat zpět objednateli na jeho náklady, a to dle uvážení společnosti Elektro-motory s.r.o. V případě souhlasu objednatele s cenovou nabídkou je uzavřena smlouva o dílo a společnosti Elektro-motory s.r.o. opraví zboží dle podmínek této smlouvy.

.3.) Zaslání ( odebrání ) zboží k opravě a stav tohoto zboží s ohledem na požadavek na bezpečnost

.3.a) Objednatel zašle ( odebere ) zboží určené k servisu:

.• prostřednictvím jím zvolené přepravní společnosti či pošty – v takovém případě nese objednatel riziko nebezpečí vzniku škody na zboží a náklady této dopravy sám, nebo

. • prostřednictvím smluvního přepravce společnosti Elektro-motory s.r.o. ( GLS ), který si zboží vyzvedne na adrese určené v objednávce – v takovém případě nese riziko nebezpečí vzniku škody na zboží a náklady této dopravy podnikající společnosti Elektro-motory s.r.o. .

.S ohledem na povahu zboží (elektrozařízení) je objednatel povinen (není-li domluveno jinak) zaslat zboží k opravě ve stavu, v jakém jej zakoupil vč. originálních dílů a příslušenství (kabely apod.) a při dodržení veškerých právních předpisů, které upravují případné povinnosti odesílatele v souvislosti s přepravou zboží. Pokud je zjevné, že na zboží došlo k zásahu třetích osob (neodborná oprava, výměna součástek apod.) nebo je zboží z jakéhokoli jiného obdobného technického důvodu nemožné opravit při dodržení všech bezpečnostních požadavků a standardů, není společnosti Elektro-motory s.r.o. povinna zboží k opravě přijmout a toto bude vráceno objednateli na jeho náklady.

.Objednatel bere na vědomí, že s ohledem na povahu zboží může být za účelem určení vady a způsobu opravy nutné zboží zcela rozebrat. Cena těchto prací (diagnostiky) je určena ceníkem a nejde-li o záruční opravu, je objednatel tyto práce povinen uhradit. Jsou-li náklady opravy vyšší než cena nového zboží či jeho části, kontaktuje společnosti Elektro-motory s.r.o. objednatele a dohodnou se nadalším postupu; . v rámci zákonné prevenční povinosti dle § 2900 občanského zákoníku ukládající každému povinost postupovat tak.aby nedošlo ke vzniku škody (újmy) na životě,zdraví či majetku jiných osob, je společnost Elektro-motory s.r.o nucena vrátit výrobek v demontovaném stavu. Přívodní kabel nebyl z bezpečnostních důvodů možné připojit, protože technický stav výrobku (částí) neumožňuje provedení kontroly a revize dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 1600. Upozorňujeme, že použití výrobku bez jeho kompletní opravy může vést k poškození majetku a újmě na zdraví, či dokonce úmrtí. . nedojde-li k dohodě do 21 dnů a / nebo objednatel si odmítá převzít předmětné zboží zpět (nebo objednatel vůbec nekomunikuje apod.), je společnosti Elektro-motory s.r.o. oprávněna zajistit likvidaci zboží v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vše bez náhrady.

.4.) Zrušení objednávky opravy a odstoupení od smlouvy

.4.a) Objednatel je oprávněn zrušit objednávky, které dosud nebyly společnosti Elektro-motory s.r.o. potvrzeny (tj. ty objednávky, u kterých zatím nedošlo k uzavření smlouvy), a to telefonicky nebo emailovou zprávou. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s společnosti Elektro-motory s.r.o..

.4.b) U smluv o dílo uzavřených distančním způsobem může objednatel, který je spotřebitelem, odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po převzetí plnění od podnikající společnosti Elektro-motory s.r.o..

.4.c) Objednatel – spotřebitel, však od smlouvy o dílo není oprávněn odstoupit, pokud společnosti Elektro-motory s.r.o. již poskytla své služby (splnila své povinnosti o dílo) a objednatel – spotřebitel dal výslovný souhlas ke splnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poskytovatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v případě úplného poskytnutí služby pozbude právo na odstoupení od smlouvy.

.4.d) Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od smlouvy informovat společnosti Elektro-motory s.r.o. (v odstoupení uvede své jméno a příjmení, adresu a případně své telefonní a e-mailovou adresu) formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Elektro-motory s.r.o., Horní Sloupnice 17, 565 53 Sloupnice, nebo e-mailem na milan@elektro-motory.cz). Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum uzavření smlouvy, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. Spotřebitel může k odstoupení od smlouvy použít také vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je k dispozici na webové stránce www.elektro-motory.cz. Využije-li spotřebitel této možnosti, obratem mu bude zasláno potvrzení o přijetí oznámení o odstoupení od smlouvy.

.4.e) Odstoupení od smlouvy spotřebitel společnosti Elektro-motory s.r.o. odešle nebo předá před uplynutím příslušné 14 denní lhůty.

.4.f) Pokud objednatel uhradil cenu servisu a společnosti Elektro-motory s.r.o. nedal výslovný souhlas k provedení objednaných prací před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy, vrátí společnosti Elektro-motory s.r.o. objednateli částku plně odpovídající ceně opravárenských prací, a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy a způsobem, kterým byla cena servisu uhrazena.

. 5.) Ceny, cenové hranice pro opravárenské práce a předběžná kalkulace nákladů

.5.a) Ceny za opravárenské práce a další případné náklady vycházejí z ceníku společnosti Elektro-motory s.r.o. platného ke dni vyhotovení objednávky. Potud je rozhodující datum uvedené na objednávce opravy. Opravárenské práce v rámci záruky jsou pro objednatele bezplatné.

.5.b) Objednávka opravy je ohledně ceny za opravárenské práce závazná pouze do cenové hranice v ní uvedené. Nedosáhne-li cena za opravárenské práce dohodnutou cenovou hranici, jsou objednateli účtovány pouze skutečně vzniklé náklady.

.5.c) Pokud společnost Elektro-motory s.r.o. v rámci prohlídky zboží po jeho obdržení zjistí, že skutečné náklady na opravárenské práce budou vyšší než dohodnutá cenová hranice, nebo zjistí-li se, že objednatel při zaslání objednávky chybně vycházel z bezplatné záruční opravy, vytvoří společnost Elektro-motory s.r.o. pro objednatele předběžnou kalkulaci nákladů a zašle ji e-mailem nebo SMS na adresu objednatele uvedenou v objednávce opravy. Nabídka na opravu dle předběžné kalkulace představuje návrh dodatku k původní objednávce opravy.

.5.d) Pokud objednatel do 3 týdnů po doručení předběžné kalkulace nákladů písemně akceptuje nabídku na opravu předloženou v předběžné kalkulaci, je uzavřen dodatek k původní objednávce opravy za podmínek předběžné kalkulace nákladů. Pokud objednatel neakceptuje nabídku na opravu dle předběžné kalkulace nákladů, není dodatek k původní objednávce opravy platně uzavřen a původní objednávka je zrušena.

.5.e) Neakceptuje-li ve výše uvedené lhůtě objednatel nabídku na opravu dle předběžné kalkulace, zašle společnost Elektro-motory s.r.o. zboží k opravě zpět na dodací adresu uvedenou v objednávce opravy (a to na náklady objednatele, není-li dohodnuto jinak). Namísto zaslání zpět může objednatel také písemně pověřit společnosti Elektro-motory s.r.o. likvidací nářadí určeného k opravě.

.5.f) Seifert má vůči objednateli právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů v souvislosti s původní objednávkou opravy. společnost Elektro-motory s.r.o. má rovněž vůči objednateli právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů v souvislosti s původní objednávkou opravy v případě, kdy objednatel při udělení této objednávky chybně vycházel z bezplatné záruční opravy. V takovém případě může společnosti Elektro-motory s.r.o. uplatnit své zákonné zadržovací právo.

.5.g) Podmínky odpovědnosti prodávajícího za vady zboží dodaného do servisu vychází z kupní smlouvy uzavřené mezi objednatelem a prodávajícím nebo ze záruky poskytnuté výrobcem a těmito podmínkami nejsou dotčeny.

.6.) Vrácení a odběr opraveného zboží; platební podmínky

.Po ukončení opravárenských prací a uhrazení jejich ceny ze strany objednatele odešle společnost Elektro-motory s.r.o. opravené zboží na dodací adresu uvedenou v objednávce opravy prostřednictvím svého smluvního dopravce ( GLS ). U opravárenských prací, u kterých se nejedná o záruční opravy, probíhá vrácení opraveného zboží pouze na náklady objednatele (na dobírku), není-li výslovně dohodnuto jinak. Náklady na dopravu pozáručních oprav nese objednatel a je zpoplatněna dle aktuálního ceníku dopravce.

.Objednatel je povinen zkontrolovat funkčnost opraveného nářadí neprodleně po jeho obdržení a zjevné vady oznámit společnosti Elektro-motory s.r.o. nejpozději do 14 dní ode dne převzetí; v opačném případě nebude ke zjevným vadám přihlíženo.

. Není-li dohodnuto jinak, je objednatel povinen uhradit cenu servisu při převzetí opraveného zboží dopravci (platba na dobírku).

.7.) Odpovědnost za vady opravy; nadstandardní záruka

.společnost Elektro-motory s.r.o. odpovídá za vady, které má provedená oprava zboží při převzetí věci objednatelem, jakož i za vady, které se vyskytnou na opravené části zboží po převzetí opravené věci v záruční době (vztahující se k opravě). společnost Elektro-motory s.r.o. poskytuje záruční dobu šest měsíců na provedenou opravu či životnost vyměněné součástky (případně vyměněné zařízení) od převzetí opraveného zboží. Opravou nebo výměnou jakéhokoliv dílu nebo součásti nedochází k prodloužení záruční doby zboží (kromě prodloužení o dobu opravy).

.Reklamaci opravy objednatel objednává stejným způsobem jako provedení servisu zboží a dle těchto podmínek s tím, že do objednávky uvede:

.• že jde o reklamaci opravy,

.• popíše, v čem vada spočívá nebo jak se projevuje,

. • identifikuje předchozí provedenou opravu (např. uvedením čísla původní objednávky apod.), a

.• uvede požadavek na způsob vyřízení reklamace – tj. uvede, zda chce vadu odstranit (opravou nebo výměnou součástky apod., není-li oprava možná), nebo poskytnout slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy.

.Změna volby práva z vad bez souhlasu společnosti Elektro-motory s.r.o. je možná jen tehdy, žádal-li objednatel opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

.Nezvolí-li objednatel své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

.Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží společnosti Elektro-motory s.r.o.. Společnost Elektro-motory s.r.o. je povinný bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení.

.Odstranění vad bude provedeno po uznání odpovědnosti za vady zboží dle rozhodnutí společnosti Elektro-motory s.r.o. buď bezplatnou opravou nebo výměnou za součástku / výrobek stejného typu nebo za stejný nebo jeho následující model nebo poskytnutím přiměřené slevy nebo vrácením kupní ceny objednateli (není-li možné reklamaci vyřídit žádným předchozím způsobem). Vyměněné výrobky a náhradní díly se stávají majetkem společnosti Elektro-motory s.r.o..

.Vyřízením práv z odpovědnosti za vady nebo ze smluvní záruky nedochází k prodloužení zákonné odpovědnosti za vady, resp. záruční doby.

.8.) Náhrada újmy

.Za případnou újmu odpovídá společnosti Elektro-motory s.r.o. v rámci platných právních předpisů. Objednatel je povinen počínat si tak, aby nedocházelo k újmě na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí. Objednatel a společnost Elektro-motory s.r.o. si sjednávají, že povinnost společnost Elektro-motory s.r.o. k náhradě újmy, kterou způsobila, je omezena částkou, která odpovídá aktuální hodnotě opravovaného zboží.

.Jestliže je odpovědnost společnosti Elektro-motory s.r.o. vyloučená, nebo omezená, platí to také pro osobní odpovědnost zaměstnanců, pracovníků, spolupracovníků, zástupců a pověřenců podnikající u společnosti Elektro-motory s.r.o..

.9.) Ochrana osobních údajů

.Nakládání s osobními údaji objednatele podléhá úpravě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, jimiž se rozumí jméno a příjmení, adresa sídla / bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, elektronická adresa, číslo bankovního účtu a telefonní číslo a uděluje souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů společnosti Elektro-motory s.r.o. pro účely realizace práv a povinností z objednávky opravy, resp. smlouvy a využití pro marketingové účely společnosti Elektro-motory s.r.o. (zejm. pro zasílání obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by tím objednateli vznikly jakékoliv náklady.

. Objednatel má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého je objednatel oprávněn podat příslušnou stížnost.

.Údaje může společnost Elektro-motory s.r.o. předat subjektům, které využívá v souvislosti s plněním objednávky. Aktuální informace o zpracovatelích osobních údajů jsou k dispozici na www.elektro-motory.cz

.Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

.Požádá-li objednatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu společnost Elektro-motory s.r.o. povinen tuto informaci předat. Společnost Elektro-motory s.r.o. má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

.V případě, že by se objednatel domníval, že společnosti Elektro-motory s.r.o. nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života objednatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

.- požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

.- požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (tj. opravil nebo odstranil osobní údaje).

.10.) Obecná ustanovení

.Objednatel není oprávněn postoupit práva a povinnosti vyplývající z objednávky opravy a z těchto podmínek bez předchozího písemného souhlasu podnikající fyzické osoby Milana Seiferta. Jakékoliv postoupení v rozporu s podmínkami bude neplatné a neúčinné.

. Pokud je nějaké ustanovení těchto podmínek a dalších příslušných dohod neúčinné, nebo účinnosti pozbude, pak tím není dotčena platnost podmínek jako celku. Smluvní strany se zavazují nahradit neúčinné, nebo neproveditelné ustanovení úpravou, která tomuto ustanovení z hlediska hospodářského úspěchu co nejvíce odpovídá.

.Pro veškeré vztahy vycházející z objednávky opravy či z těchto podmínek platí české právo s vyloučením jeho kolizních norem a s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG).

.Je-li objednatelem podnikatel, řídí se místní příslušnost soudu České republiky rozhodujícího všechny spory z objednávky opravy a z těchto podmínek sídla Horní Sloupnice 17, 565 53 Sloupnice.

.Při otázkách týkajících se našeho opravárenského servisu a servisu náhradních dílů nás prosím kontaktujte e-mailem na milan@elektro-motory.cz nebo na telefonním čísle 465 549 150

. Záruční opravy zajišťujeme pouze u nás zakoupeného zboží!!!!!

.11.) Závěrečná ustanovení

.Jazykem komunikace mezi společnosti Elektro-motory s.r.o. a objednatelem a jazykem smlouvy je český jazyk. Uzavřené smlouvy jsou archivovány společnosti Elektro-motory s.r.o. v elektronické podobě a nejsou přístupné jiným osobám.

.Znění podmínek může společnosti Elektro-motory s.r.o. průběžně měnit či doplňovat. Změněné podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Práva a povinnosti společnosti Elektro-motory s.r.o. a objednatele vzniklá přede dnem nabytí účinnosti nového znění podmínek nejsou změnou dotčeny. Podmínky v aktuálním znění jsou objednateli dostupné internetové adrese: www.elektro-motory.cz a na přání jsou objednateli zasílány na email po obdržení objednávky.

.Společnost Elektro-motory s.r.o. je oprávněna k servisu zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Orgánem dohledu v případě objednatele – spotřebitele je ČOI a/nebo živnostenský úřad místně příslušný dle sídla provozovny , na který se objednatel – spotřebitel může obrátit.

.Je-li příjemcem služby od společnosti Elektro-motory s.r.o. spotřebitel, je oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení svého případného spotřebitelského sporu ze smlouvy uzavřené sspolečnosti Elektro-motory s.r.o. určenému subjektu mimosoudního řešení sporů. Tímto subjektem je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Předtím než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, společnosti Elektro-motory s.r.o. doporučuje objednateli pro vyřešení problému nejdříve kontaktovatspolečnost Elektro-motory s.r.o. např. telefonicky nebo emailem na +420 465 549 150, e-mail: milan@elektro-motory.cz.

.Objednatel souhlasí s tím, aby mu faktura byla zaslána v elektronické podobě na jeho elektronickou adresu uvedenou v objednávce.

.Společnost Elektro-motory s.r.o. zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení v souladu s příslušnými právními předpisy. Objednatel je oprávněn odevzdat bezplatně staré elektrozařízení v provozovně společnosti Elektro-motory s.r.o., případně ho na své náklady zaslat na adresu provozovny poštou. Zpětný odběr elektrozařízení není vázán na nákup nového.

.V případě sporu vzniklého v souvislosti s objednávkou servisu a/ nebo se Smlouvou a/nebo těmito podmínkami, budou smluvní strany řešit společným jednáním a především smírnou cestou. V případě soudního řízení mezi společnosti Elektro-motory s.r.o. a objednatelem – podnikatelem je místně příslušným soudem Obvodní soud Ustí nad Orlicí, je-li založena věcná příslušnost krajského soudu, ledaže zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, stanoví příslušnost výlučnou.

.Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2019


Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Podrobné nastaveníPovolit vše